TERMENI ȘI CONDIȚII

Domeniul www.yaz.ro este proprietatea și este administrat de CENTRUL DE EVENIMENTE YAZ S.R.L., o societate înființată și funcționând în conformitate cu legislația din România, cu sediul social în sat Hărman, comuna Hărman, strada Avram Iancu, nr. 31, biroul nr. 2, județul Brașov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov sub nr. J8/499/2015, având cod unic de înregistrare 34332020 (”Prestatorul” sau ”Societatea”).

 

1. DEFINIȚII

În cuprinsul prezentului document, următorii termeni vor avea, dacă din context nu rezultă altfel, următorul înțeles:

YAZ- Centrul de Evenimente YAZ S.R.L., o societate înființată și funcționând în conformitate cu legislația din România, cu sediul social în sat Hărman, comuna Hărman, strada Avram Iancu, nr. 31, biroul nr. 2, județul Brașov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov sub nr. J8/499/2015, având cod unic de înregistrare 34332020.

SITE – domeniul www.yaz.ro

CONȚINUT are următoarea definiție:

  • toate informațiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic;
  • conținutul oricărui mesaj/ofertă trimis/ă Utilizatorilor prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
  • informații legate de produsele, serviciile și/sau tarifele acestora, practicate de Yaz sau de către un partener contractual al acestuia, într-o anumită perioadă;
  • date referitoare la Yaz.

SERVICII– orice produs sau serviciu, inclusiv documentele și serviciile menționate în Ofertă, ce formează obiectul serviciilor ce pot fi prestate de Prestator.

UTILIZATOR - persoana fizică care are sau obține acces la Conținut, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziție de către Prestator(electronic, telefonic, etc.).

CERERE DE OFERTĂ - document electronic, generat ca urmare a accesării Site-ului de către un Utilizator și a introducerii datelor solicitate de către Prestator, prin intermediul căruiaUtilizatorulsolicită Prestatoruluio Ofertă de servicii.

OFERTĂ–document informativ ce conține lista de servicii și produse disponibile din gama de servicii oferite de Prestator, ce pot fi furnizate de Prestator într-o anumită perioadă de timp,și tarifele aferente acestora.

EVENIMENT – târg de promovare organizat de către Prestator și/sau de către partenerii contractuali ai acestuia, promovat de către Prestator pe Site.

DOCUMENT – prezentele Termeni și Condiții

UTILIZARE ABUZIVĂ- reprezintă utilizarea Site-ului într-un mod contrar practicii în domeniu, a reglementărilor și a legislației în vigoare sau în orice alt mod care poate produce prejudicii Prestatoruluisau societăților afiliate acestuia.

UTILIZATORII acestui Site sunt rugați să citească cu atenție termenii și condițiile de utilizare următoare. 

2. DISPOZIȚII GENERALE

2.1. Prezentul Document stabilește termenii și condițiile de utilizare a Site-ului și/sau a Conținutului acestuia de către Utilizator.

2.2. Prin crearea paginii www.yaz.ro, Centrul de Evenimente Yaz S.R.L. are ca scop informarea clienților cu privire la serviciile și produsele oferite. Accesarea și utilizarea Site-ului de către Utilizatori este condiționată de respectarea, de către aceștia, a prezentului Document și a prevederilor legale aplicabile. Folosirea în orice mod, accesarea, vizitarea și/sau vizualizarea Conținutului Site-ului, respectiv transmiterea de Cereri de Ofertă pe Site, implică aderarea Utilizatorului la acești”Termeni și Condiții”, cu excepția cazului în care Utilizatorul va fi fost informat că, pentru conținutul respectiv, se aplică condiții de utilizare distincte.

2.3. Utilizatorul este unic răspunzător pentru toate activitățile care decurg din folosirea Site-ului/Conținutului acestuia. Utilizatorul va răspunde pentru încălcarea prezentului Document și utilizarea Site-ului cu nerespectarea acestuia, pentru încălcarea drepturilor Yazși pentru orice daune provocate Site-ului, Conținutului acestuia, societății Centrul de Evenimente Yaz S.R.L. sau oricărui colaborator sau partener contractual al acesteia, indiferent de natura daunelor astfel produse, fiind obligat la acoperirea întregului prejudiciu astfel produs. În cazul în care Prestatorul descoperă neregularități și/sau încălcări de orice fel a prevederilor din prezentul Document care conduc la prejudicierea sau perturbarea în orice fel a activității Societății, Centrul de Evenimente Yaz S.R.L.își rezervă dreptul, la libera sa alegere, de a anula, limita, restricționa, suspenda sau bloca accesulUtilizatorului la Conținut. În acest caz, Utilizatorul se poate adresa Prestatorului, la datele de contact indicate pe Site, pentru a primi justificările necesare în legătură cu măsurile adoptate în sensul prezentului articol și data de la care acestea au fost sau vor fi aplicate. 

2.4. Utilizatorul își poate revoca acordul cu privire la conținutul prezentului Document oricând va considera de cuviință, prin contactarea societății Centrul de Evenimente Yaz S.R.L. la datele de contact indicate pe Site sau prin exprimarea intenției de revocare prin intermediul opțiunilor existente pe Site sau în cuprinsul  mesajelor primite de către Utilizator, destinate special acestui scop.

2.5. În cazul în care Utilizatorul nu este de acord și/sau nu acceptăși/sau își revocă acceptul dat pentru Document, acesta renunță la serviciile oferite de Yaz prin intermediul Site-ului și la primirea comunicărilor/ofertelor din partea Yaz de orice natură (poștă electronică, apel telefonic, SMS, etc).

2.6. Ca urmare a neacceptării acestor ”Termeni și Condiții”, Yaz va șterge toate datele care fac referire la Utilizator din baza de date, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte părți daune-interese.

2.7. Utilizatorul va putea reveni în orice moment asupra deciziei de a-și revoca acceptul dat, prin exprimarea acordului cu privire la conținutul Documentului, în forma în vigoare la acel moment.

2.8. Acest Site este adresat Utilizatorilor persoane fizice cu vârsta minimă de 18 ani și Utilizatorilor persoane juridice, cărora nu le-a fost interzis accesul pe Site, indiferent de motivul care a stat la baza respectivei interdicții. Prin înregistrarea pe Site și/sautransmiterea unei Cereri de Ofertă, Utilizatorul confirmă că a citit și a acceptat Termenii și Condițiile și căîndeplinește condițiile pentru formularea respectivei Cereri.

3. UTILIZAREA SITE-ULUI

3.1. Conținutul Site-ului constituie o prezentare generală a gamei de servicii și produse oferite de Centrul de Evenimente Yaz S.R.L. Imaginile prezentate pe Site sunt cu titlu de prezentare și nu atrag răspunderea Yaz. Informațiile asupra serviciilor, produselor, caracteristicilor și prețurilor acestora corespund ofertelor disponibile la momentul redactării sau al actualizării diverselor pagini ale Site-ului sau a diverselor oferte transmise către Utilizatori. Acestea sunt oferite cu titlu informativ și nu reprezintă o ofertă contractuală a serviciilor și produselor oferite de Centrul de Evenimente Yaz S.R.L. și/sau de partenerii/colaboratorii Societății. Erori sau omisiuni por interveni.

3.2. Centrul de Evenimente Yaz S.R.L. își rezervă dreptul de a modifica/actualiza informațiile prezentate pe Site, în special cu privire la serviciile și produsele oferite și prețurile practicate, dacă este cazul, în orice moment, fără ca astfel de modificări/actualizări să atragă răspunderea Societății, a reprezentanților săi sau a angajaților Societății.

3.3. Transmiterea de oferte – În baza solicitării transmise de Utilizator, Centrul de Evenimente Yaz S.R.L. poate emite oferte de servicii supuse, de regulă, unor termeni și condiții. Oferta transmisă are caracter informativ și nu echivalează cu un angajament contractual din partea Societății cu privire la informațiile conținute în aceasta. Oferta se va considera angajantă doar de la momentul semnării unui contract de prestări servicii între Utilizator și Centrul de Evenimente Yaz S.R.L.

3.4. Înregistrarea pentru participarea la Evenimente–Utilizatorul se poate înregistra la Evenimentele ce urmează a fi desfășurate de către Prestator, destinate publicului, prin completarea datelor solicitate în secțiunea Evenimente.Înscrierea în calitate de participant la Evenimente are rol informativ și nu echivalează cu un angajament contractual din partea Societății. Prestatorul nu va putea fi tras la răspundere și/sau obligat la plata de despăgubiri de către Utilizatorii înscriși pe lista participanților, în caz de anulare/amânare a organizării Evenimentului de către Prestator, indiferent de motivul care a determinat respectiva anulare/amânare.

4. Prelucrarea datelor cu caracter personal / Politica de confidențialitate

4.1. Centrul de Evenimente Yaz S.R.L este înregistrată la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal ca operator de date cu caracter personal.

4.2. Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice Centrul de Evenimente YazS.R.L.are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

4.3. Nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele. Yaz colectează datele cu caracter personal ale Utilizatorului, furnizate de acesta, în următoarele scopuri:

Ø  pentru a asigura posibilitatea Utilizatorilor de a transmite Cereri de Ofertă și de a se înscrie la Evenimentele organizate de Prestator;

Ø  formularea și transmiterea de Oferte către Utilizatori;

Ø  contactarea Utilizatorului, la cererea acestuia.

Refuzul dvs. de a ne furniza datele solicitate determină imposibilitatea Prestatorului de a vă comunica Oferta cerutăși de avă informa cu privire la serviciile sau ofertele pe care le pune la dispozițieși/sau de a vă înscrie la Evenimente.

4.4. Prin accesarea Site-ului și/sau transmiterea de Cereri de Ofertă și/sau înscrierea la Evenimente, vă  exprimați consimțământul expres și neechivoc cu privire la procesarea datelor cu caracter personal de către Centrul de Evenimente Yaz S.R.L., atât manual cât şi automat, în scopurile enunţate în prezentul Document, în conformitate cu art. 5 alin. 1 din Legea nr. 677/2001 și ale Legii nr. 506/2004. Dacă nu sunteți de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către Yaz, aveți dreptul de a nu utiliza Site-ul şi de a nu oferi societății Centrul de Evenimente Yaz S.R.L. date cu caracter personal.

4.5. Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: partenerii contractuali ai Societății și alte companii din același grup cu Societatea.

4.6. Oricare Utilizator are dreptul de a obține de la Societate, la cerere, în mod gratuit:

a)      confirmarea faptului că datele care îl privesc sunt sau nu sunt prelucrate de aceasta;

b)      după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;

c)      după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă Legii 677/2001;

d)     notificarea către terții cărora le-au fost dezvăluite datele a oricărei operațiuni efectuate conform literelor b) sau c) de mai sus, dacă această notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat.

4.7. Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor.

4.8. Pentru exercitarea oricăruia dintre drepturile menționate mai sus, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, transmisă la sediul societății Centrul de Evenimente Yaz S.R.L. indicat în preambul, în atenția administratorului Societății. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

4.9. Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

4.10. Prestatorul poate sa colecteze involuntar și alte date (adresa IP, ora vizitei, locul de unde se face accesul, nume și versiune browser internet, sistem de operare, inclusiv alți parametri) furnizați de către browserul internet prin intermediul căruia se face accesul la Site. Aceste date pot fi folosite de către Yaz pentru a îmbunătăți serviciile oferite Utilizatorilor săi sau cu scop statistic. Totodată, Yaz utilizează sondaje trimise prin e-mail sau puse la dispoziție pe Site, pentru colectarea de date demografice despre Utilizator, profil și alte date legate de preferințele și comportamentul consumatorilor, precum și studii de satisfacție a Utilizatorilor privind serviciile Yaz, în scopul adaptării ofertei la așteptările Utilizatorilor. Utilizatorul poate oferi astfel de date în mod voluntar și poate renunța în orice moment la participarea la sondajele Yaz, fără furnizarea datelor și fără nici o consecință negativă asupra sa în cazul manifestării dreptului de renunțare.

4.11. Utilizatorul are dreptul de a modifica datele pe care le-a declarat inițial, prin transmiterea unei solicitări în acest sens către Prestator, la datele de contact indicate pe Site.

4.12. Politica de confidențialitate vizează doar datele furnizate voluntar de către Utilizator exclusiv pe Site. Centrul de Evenimente Yaz S.R.L. nu răspunde pentru politica de confidențialitate practicată de către oricare alt terț la care se poate ajunge prin legături, indiferent de natura acestora, în afara Site-ului.

4.13. Yaz nu răspunde pentru defecțiunile care pot periclita securitatea serverului pe care este găzduită baza de date privind datele cu caracter personal.

5. Dreptul de autor

5.1. Conţinutul, astfel cum este definit în preambul, incluzând dar fără a se limita la texte, logo-uri, simboluri comerciale, imagini statice sau dinamice, conţinut multimedia, programe, scripturi și orice alte date prezentate pe Site-ul yaz.ro este proprietatea exclusivă a Centrul de Evenimente Yaz S.R.L. și este protejat în conformitate cu prevederile Legii nr. 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe.

5.2. Copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terţe părţi, modificarea sau alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui conţinut în orice alt context decât cel original intenţionat de Yaz, includerea oricărui conţinut în afara Site-ului, îndepărtarea semnelor care semnifică dreptul de autor al Yaz asupra Conţinutului precum şi participarea la transferul, vânzarea, distribuţia unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afişarea Conţinutului, fără acordul expres scris al societății Centrul de Evenimente Yaz S.R.L., reprezintă o încălcare a drepturilor de autor ale societății Centrul de Evenimente Yaz S.R.L. și va da dreptul acesteia la obligarea persoanelor în culpă la plata de despăgubiri, precum și la acoperirea întregului prejudiciu produs Societății. Nici un Conţinut transmis către Utilizator, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare şi/sau vizualizare nu dă naștere la o obligaţie contractuală în sarcina Yaz sau a angajatului care a mijlocit transferul de conţinut.

5.3. Orice fel de informații transmise de Utilizator către Societate prin intermediul Site-ului, altele decât datele cu caracter personal ale Utilizatorului, conferă Societății dreptul neexclusiv, nelimitat, gratuit, irevocabil și retransmisibil de a folosi, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, precum și dreptul de a distribui, prin orice mijloc media, oriunde aceste informații.

6. Dispoziții finale

6.1. În limita prevederilor din prezentul Document - Termeni și Condiții, societateaCentrul de Evenimente Yaz S.R.L. nu va putea fi trasă la răspundere pentru eventualele erori apărute pe Site, indiferent de cauză, inclusiv dar fără a se limita la modificări, setări, etc., care nu sunt făcute de către administratorul Site-ului.Societatea nu răspunde pentru prejudiciile produse ca urmare a nefuncționării integrale sau parțiale a Site-ului,nici pentru cele rezultând din imposibilitatea accesării anumitor link-uri publicate pe Site. Totodată, Societatea nu va răspunde de conținutul și/sau calitatea altor website-uri la care se poate ajunge prin diverse legături cu Site-ul Societății. Pentru respectivele website-uri răspunderea integralăva reveni deținătorilorwebsite-urilor respective.

6.2. Prin accesarea/vizitarea/vizualizarea/utilizareaSite-ului și/sau al Oferteriși/sau al oricărui conținut trimis de către YazUtilizatorului, acesta din urmă își exprimă acordul expres și neechivoc cu privire la prezentul Document – ”Termeni și Condiții”.

6.3. Prezentul Document, conţinutul acestuia, Site-ul și Oferta transmisă de Utilizator precum şi orice conflict care ar putea apărea între Utilizator și Yaz vor fi interpretate în conformitate cu legislaţia din România.Toate disputele vor fi soluţionate mai întâi pe cale amiabilă, de comun acord. Dacă aceasta nu va fi posibil, conflictul va fi soluţionat de către instanţa competentă de la sediul Centrul de Evenimente Yaz S.R.L.

6.4. În cazul în care orice dispoziţie de mai sus este declarată nulă sau inaplicabilă de către o instanţă, un tribunal arbitral sau de orice altă autoritate competentă, dispoziţia nulă sau inaplicabilă va fi eliminată din Document, celelalte dispoziţii urmând a rămâne în vigoare.

6.5. Centrul de Evenimente Yaz S.R.L.își rezervă dreptul de a modifica în mod unilateral Site-ul/structura acestuia și/sau Conținutul,oricând va considera de cuviință, fără notificarea și/sau acordul prealabil alUtilizatorului, precum și de a introduce bannere publicitare de orice natură și/sau legături pe oricare pagină a Site-ului, cu respectarea legislației în vigoare.

Odată cu lansarea unei Cereri de Ofertă și/sau înscrierea la Eveniment,Yazînțelege căUtilizatorula citit și înțeles acești”Termeni și Condiții” care guvernează regulile de funcționare ale acestui Site, iar Utilizatorul are cunoștință de faptul că Oferta transmisă de Societate are exclusiv caracter informativ și că, pentru a contracta oricare dintre ofertele Prestatorului, este necesară semnarea, în formă scrisă, a unui contract de prestări servicii.